Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na XXXV sesja Rady Gminy, która odbędzie się 22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacje:
  • o pracy komisji stałych w okresie między sesjami,
  • informacja o działaniach Wójta Gminy oraz o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji,
 6. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.
 8. Informacje dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.
 10. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie;
  • w sprawie podziału gminy Sośno na obwody głosowania;
  • w sprawie przystąpienia Gminy Sośno do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „SALUTARIS”;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośno”;
  • w sprawie przyjęcia „Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Sośno”;
  • w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2018 r.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad. 
 13. Zakończenie obrad.