Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na XXXV sesję Rady Gminy, która odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Stwierdzenie quorum. 
 3. Wybór sekretarza obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
 5. Informacje: 
  • o pracy komisji stałych w okresie między sesjami, 
  • informacja o działaniach Wójta Gminy oraz o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 6.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych.
 7.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.
 8.  Sprawozdanie roczne z realizowanych zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie.
 9.  Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Domu Kultury w Sośnie.
 10.  Sprawozdanie roczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie.
 11.  Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.;
  • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie.
 12.  Wolne wnioski i zapytania.
 13.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.
 14.  Zakończenie obrad.