Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na XXXV sesję Rady Gminy, która odbędzie się 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Wręczenie stypendiów „naukowych” dla najzdolniejszej młodzieży.

6. Informacje:

 • o pracy komisji stałych w okresie między sesjami;
 • o działaniach Wójta Gminy oraz o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

7. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.

9. Informacja o funkcjonowaniu Gminnej Spółki Wodnej w Sośnie oraz informacje dotyczące zasobów rolnych i gospodarki rolnej, a także ogólnego stanu rolnictwa w Gminie Sośno.

10. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

11. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r;
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu gminy;
 • w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno;
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Sitnie;
 • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sośno;
 • w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sośno;
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej w Rogalinie i w Przepałkowie;
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka;
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Gminie Sośno;
 • w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych;
 • w sprawie odwołania skarbnika gminy;
 • w sprawie powołania skarbnika gminy;
 • w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sośno;

12.Wolne wnioski i zapytania.

13.Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

14.Zakończenie obrad.