Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na XL sesję Rady Gminy, która odbędzie się 13 września 2018 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Informacje:

  • o pracy komisji stałych w okresie między sesjami;
  • informacja o działaniach Wójta Gminy oraz o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

6. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.

8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz informacja dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

9. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
  • w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości (w Tuszkowie).

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

 

12. Zakończenie obrad.