Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na XL sesję Rady Gminy, która odbędzie się 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacje:

- o pracy komisji stałych w okresie między sesjami;

- informacja o działaniach Wójta Gminy oraz realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

6. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.

8. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego oraz przedstawienie przez Starostę Powiatu Sępoleńskiego planów dotyczących utrzymania dróg powiatowych.

9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy – podsumowanie VII kadencji RG

10. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu gminy;

- zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno;

- w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

- w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Wąwelnie, stanowiącej własność Gminy Sośno.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

 

13. Zakończenie obrad.