Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na II sesję Rady Gminy, która odbędzie się 12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Informacje:

 • pracy komisji stałych w okresie między sesjami;

 • informacja o działaniach Wójta Gminy.

6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.

8. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Sośno.

9. Informacja dotycząca stanu bezrobocia na terenie Gminy Sośno oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.

10. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie w 2019 roku kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna na terenie Gminy Sośno.

11. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu gminy;

 • w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego;

 • w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych na koszenie zieleni dla samorządowego zakładu budżetowego;

 • w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Sośnie;

 • w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno;

 • w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok;

 • w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

 • w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

14. Zakończenie obrad.