Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na III sesję Rady Gminy, która odbędzie się 27 grudnia 2018 r (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Informacje:

  • pracy komisji stałych w okresie między sesjami;

  • informacja o działaniach wójta gminy.

6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.

8. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie budżetu na 2019 rok;

  • w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019 - 2029;

  • w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

  • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

  • w sprawie odwołania skarbnika gminy;

  • w sprawie powołania skarbnika gminy.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

11. Ustalenie planu pracy rady gminy na 2019 rok.

 

12. Zakończenie obrad.