zdjęcie tablicy Wójt Gminy Sośno

W dniu 25 lutego 2019r. o godz. 18 -tej w świetlicy wiejskiej w Wielowiczu Wójt Gminy Sośno zwołuje zebranie wiejskie, na którym dokonany będzie wybór sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Wielowicz.

Na podstawie uchwały Nr IV/26/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz  § 19 ust. 2 statutu Sołectwa Wielowicz zwołuję Zebranie Wiejskie wyborcze, na którym dokonany będzie wybór sołtysa oraz wybór członków rady sołeckiej na kolejną kadencję.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 18 statutu Sołectwa Wielowicz – wybory sołtysa i członków rady sołeckiej, odbywają się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Gminy Sośno.

Poza tym informuję, że dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wyborczym wymagana jest osobista obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców sołectwa, przeprowadza się wybory w drugim terminie tj. po upływie 15 minut, na Zebraniu Wiejskim wyborczym przy obecności co najmniej 1/20 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Warunkiem czynnego uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim wyborczym jest podpisanie przez uprawnionego do głosowania mieszkańca sołectwa listy obecności.

WÓJT GMINY SOŚNO
Leszek Stroiński