Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na V sesję Rady Gminy, która odbędzie się 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Złożenie ślubowania przez radnego Stanisława Gackowskiego.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6. Informacje:

  • pracy komisji stałych w okresie między sesjami;

  • przedstawienie planu pracy na 2019 rok przez przewodniczących poszczególnych komisji Rady Gminy Sośno;

  • informacja o działaniach wójta gminy.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Przedstawienie informacji z realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

9. Przedłożenie informacji, dotyczącej pozyskania przez gminę środków unijnych w 2018 roku.
10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Gminy Sośno podjętych w 2018 roku. 11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

12. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok;

  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019 – 2029;

  • w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2019 r.;

  • w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe;

  • w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;

  • w sprawie regulaminu korzystania z sal wiejskich;

  • w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

15. Zakończenie obrad.