Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na VI sesję Rady Gminy, która odbędzie się 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie. Jednym z tematów będzie projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Złożenie ślubowania przez radnego Józefa Opas.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Informacje:

− pracy komisji stałych w okresie między sesjami;

− informacja o działaniach wójta gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie za 2018 rok, odnośnie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, jak również realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2018 roku.

8. Przedłożenie sprawozdania finansowego za 2018 rok z działalności Gminnego Domu Kultury w Sośnie.

9. Przedłożenie sprawozdania finansowego za 2018 rok z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie.

10. Omówienie przez przedstawiciela Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich.

11. Podjęcie uchwał:

− w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich;

− w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok;

− w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody;

− zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;

− w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Olszewce nr 2, stanowiącej własność Gminy Sośno;

− w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej;

− w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

12. Przedstawienie propozycji dokonania zmiany w Planie pracy Rady Gminy Sośno na 2019 rok.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

15. Zakończenie obrad.