tablica Wójta Gminy Sośno

Dnia 16 kwietnia (wtorek) o godz. 10.00 w GDK Sośno odbędzie się spotkanie dot. Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich.

Wójt Gminy Sośno zaprasza osoby zainteresowane na spotkanie dot. omówienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. lO.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie przy al. Jana Pawła II nr 1. Mapa Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sośno oraz we wszystkich sołectwach gminy Sośno, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sośno https://gm-sosno.rbip.mojregion.info.

Podpisał: Wójt Gminy Sośno