Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na VI sesję Rady Gminy, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie. 

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacje:

  • pracy komisji stałych w okresie między sesjami;

  • informacja o działaniach Wójta Gminy Sośno.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przedłożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie.

7. Przedstawienie informacji, dotyczącej oceny stanu dróg w gminie Sośno.

8. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok;

  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośno”;

  • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków;

  • w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno oraz obowiązujących planów miejscowych dla gminy Sośno;

  • w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

11. Zakończenie obrad.