Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na VIII sesję Rady Gminy, która odbędzie się 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 900 w GDK w Sośnie. 

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacje:

 • pracy komisji stałych w okresie między sesjami;

 • informacja o działaniach Wójta Gminy Sośno oraz o realizacji zgłoszonych interpelacji i wniosków podczas posiedzenia poprzedniej sesji, jak również w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Raport o stanie gminy Sośno w 2018 r.

 • przedstawienie raportu;

 • debata nad raportem;

 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sośno wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:

 • przedstawienie sprawozdań: z wykonania budżetu gminy, finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego;

 • zapoznanie się z uchwałą Nr 1/S/2019 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sośno sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sośno za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;

 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośno do wykonania budżetu gminy Sośno wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośno za 2018 rok;

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośno w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sośno za 2018 rok;

 • dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami;

 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok;

 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sośno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

8. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok;

 • w sprawie uzgodnienia zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych pomnika przyrody;

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

11. Zakończenie obrad.