Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na XI sesję Rady Gminy, która odbędzie się 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie. 

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacja pracy komisji stałych w okresie między sesjami.

5. Informacja o działaniach Wójta Gminy Sośno oraz o realizacji zgłoszonych interpelacji i wniosków podczas posiedzenia poprzedniej sesji, jak również w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja, dotycząca wykonania budżetu szkół za okres sześciu miesięcy 2019 roku oraz przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020.

8. Informacja z realizacji programów inwestycyjnych, które zaplanowane były na 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu gminy Sośno na lata 2019 – 2029.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

 

18. Zakończenie obrad.