Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na XXXV sesję Rady Gminy, która odbędzie się 30 maja 2018 r. (środa) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Informacje:

  • o pracy komisji stałych w okresie między sesjami,
  • informacja o działaniach Wójta Gminy oraz o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji,

6. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.

8. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy za 2017 rok:

  • rozpatrzenie sprawozdań: z wykonania budżetu gminy, finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
  • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośno do wykonania budżetu Gminy Sośno wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośno za 2017 rok;
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośno w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sośno za 2017 rok; dyskusja nad sprawozdaniami;
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sośno absolutorium z tytułu
  • wykonania budżetu za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.;
  • w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  • w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Sośno w przedmiocie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji;

10.Wolne wnioski i zapytania.

11.Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

12.Zakończenie obrad.