Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na IV sesję Rady Gminy, która odbędzie się 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Informacje:

  • pracy komisji stałych w okresie między sesjami;
  • przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
  • informacja o działaniach wójta gminy.

6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.

8. Przedstawienie informacji dotyczącej stanu mienia gminy – dzierżawy gruntów i mieszkań.

9. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich;w sprawie zmiany uchwały
  • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

12. Zakończenie obrad.