Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na XIII sesję Rady Gminy VIII kadencji, która odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacja pracy komisji stałych w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie kontrolne Komisji Rewizyjnej.

6. Informacja o działaniach Wójta Gminy Sośno oraz o realizacji zgłoszonych interpelacji i wniosków podczas posiedzenia poprzedniej sesji, jak również w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok;

c) w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok;

d) w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na dowożenie dzieci do szkół dla samorządowego zakładu budżetowego;

e) w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na koszenie zieleni dla samorządowego zakładu budżetowego;

f) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

g) zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

11. Zakończenie obrad.