Widok na parking przed kościołem

 Kompleksowe zagospodarowanie centrum Wielowicza

Widzimy potrzebę poprawy stanu dróg oraz urządzenie parkingów w centrum Wielowicza. Przejazdy autobusów szkolnych oraz PKS, a także dogodny dojazd do świetlicy wiejskiej, wymagają umocnienia tych dróg, wraz z odpowiednim ich odwodnieniem. Poza tym bardzo duża liczba parkujących pojazdów przy kościele, determinuje urządzenie parkingów po obu stronach miejscowej świątyni. Teren parkingu od strony południowej kościoła mógłby pełnić także funkcje targowiska oraz wypoczynkową (ławeczki, zieleń). Wydaje się zasadnym urządzenie jednego przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych oraz młodzieży dojeżdżających do szkół średnich, gdzie jedno zadaszenie będzie służyło wszystkim dojeżdżającym. W tym celu niezbędne będzie opracowanie koncepcji urbanistycznej urządzenia centrum, a następnie opracowanie dokumentacji technicznej urządzenia poszczególnych terenów (drogi, parkingi, przystanek autobusowy itd.). 

Miejscowa Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Ap. również widzi potrzebę remontu budynków świątyni, kostnicy oraz plebanii.

 1. opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego centrum wsi (świetlica – biblioteka, drogi, parking, odwodnienie dróg i parkingu, oświetlanie uliczne, przystanek autobusowy, plac zabaw, tereny zieleni wiejskiej, tereny parafialne);
 2. remont i przebudowa dróg na działce nr 10/5a (od skrzyżowania przy kościele do studni – żurawia)
  • wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji dróg wraz z parkingiem przy kościele,
  • przebudowa i remont dróg wraz z odwodnieniem, budowa parkingu;
 3. przebudowa remizy OSP – świetlicy wiejskiej z adaptacją części pomieszczeń na bibliotekę 
  • opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego),
  • zabezpieczenie wozu strażackiego jako zabytku ruchomego dla przyszłych pokoleń;
 4. wyznaczenie jednego miejsca przystanku autobusowego i wybudowanie wiaty dla dzieci i młodzieży szkolnej (autobus szkolny i PKS);
 5. pozyskanie działki nr 150 przy świetlicy na cele wiejskie (zakup, zamiana gruntów)
  • obecnie teren prywatny, często użytkowany przy organizacji festynu, idealnie nadaje się na postawienie wiaty wielofunkcyjnej (na co dzień wiata – przystanek autobusowy, podczas festynów na wolnym powietrzu – pawilon handlowy, miejsce orkiestry lub prowadzących imprezę);
 6. skomunalizowanie działek nr 154 i nr 154a na cele wiejskie
  • ww. działki gruntu nie są przez właściciela użytkowane; od blisko 20 lat wieś utrzymuje tam porządek (koszenie trawy, cięcie żywopłotu, utrzymanie czystości)
  • zgłoszono pomysł mieszkańców na urządzenie terenu na mini park etnograficzny (historyczne elementy wiejskie: żuraw, narzędzia rolnicze, ule, wóz konny itp.);
 7. nasadzanie i pielęgnacja zieleni (WPR „Jakubek”, teren przy „starej szkole”, teren przy studni – żurawiu, teren przy kościele)
  • w ramach m.in. realizacji projektu „Ekologiczna inicjatywa obywatelska – rewitalizacja zieleni wiejskiej w Szynwałdzie i Wielowiczu”;
 8. remont elewacji kościoła, rewaloryzacja ogrodzenia świątyni, remont i urządzenie terenu plebani;
 9. urządzenie terenu parafii działka nr 148 (obecnie parking dla wiernych) również na cele społeczne.