Obraz przedstawia kupkę banknotów

WNIOSEK 2016

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/250/14 Rady Gminy Sośno z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Sośno środków stanowiących fundusz sołecki oraz uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Wielowicz z dnia 23 września 2015 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 • opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie dróg w centrum Wielowicza wraz z miejscami postojowym (od placu przy skrzyżowania na Sośno do wyjazdu przy tzw. „studni-żurawiu” oraz odcinków dróg przy kościele i przy świetlicy wiejskiej),
 • opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę/przebudowę świetlicy wiejskiej z adaptację garażu OSP na bibliotekę,
 • zakupie stołu do tenisa stołowego,
 • organizację festynu „Jakubki 2016” organizowanego przez FUKS Wielowicz na boisku w Szynwałdzie,
 • remoncie dróg polegającym  na:
 1. zakupieniu usługi profilowania dróg równiarką wszystkich dróg gruntowych należących do sołectwa, tam gdzie jest to wymagane tj.:
  • na odcinku od „ul. Młyńskiej” w Szynwałdzie przy gospodarstwie p. Toczko do siedliska p. Barton (ok. 1 500 m),
  • na odcinku od szosy – od gospodarstwa p. Domek do drogi gminnej w Roztokach (ok. 1 500 m),
  • na odcinku od szosy – od bazy Kółka Rolniczego, przy hydroforni, do drogi w Szynwałdzie przy dawnej szkole,
  • w centrum Wielowicza;
 2. remont ok. 55,5-metrowego odcinka drogi gruzobetonem w Wielowiczu (w kierunku P. Toczko) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szer. drogi 4m (razem 222 m²)
  • utrzymanie Wiejskiego Parku Rekreacyjnego w centrum Wielowicza polegającym na wykaszaniu terenu zieleni Parku przez osobę fizyczną.

Uzasadnienie przyjęcia realizacji ww. przedsięwzięć

W sołectwie Wielowicz na przełomie ostatnich kilku lat zaobserwowano  potrzebę kompleksowego zagospodarowania centrum Wielowicza.

Na wielu spotkaniach jakie miały miejsce w świetlicy wiejskiej (spotkania kolędowe, jasełka, zebrania wiejskie, KGW i inne, festyny oraz inne spotkania integracyjne, zajęcia fitness, zajęcia dla dzieci w przerwach szkolnych itp.) zwracano uwagę na konieczność modernizacji/przebudowy/rozbudowy tego miejsca by spełniało ono oczekiwaną funkcję. Świetlica ta służy nie tylko mieszkańcom sołectwa. Korzystają z niej również inni, podczas zebrań wiejskich (sołectwo Szynwałd), wyborów samorządowych (komisja wyborcza), spotkania parafialne (spotkanie z biskupem, przyjęcie pielgrzymów), szkolenia (ARiMR, KRUS) itd. W Wielowiczu znajduje się również filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie. Jej siedziba znajduje się w części budynku na skrzyżowaniu dróg powiatowych. Lokal jest nieduży z piecami kaflowymi i także wymaga remontu. Z biblioteki korzysta sporo osób z terenu gminy. Połączenie świetlicy wiejskiej z biblioteką spowodowałoby poprawę warunków dla funkcjonowania biblioteki a świetlica zyskałby „gospodarza” obiektu. Sprawa rozbudowy/przebudowy i adaptacji garażu na bibliotekę uznana jest przez mieszkańców jako sprawa „ponad wiejska” z uwagi na wielofunkcyjność tego miejsca. Dlatego Sołectwo planuje przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na sfinansowanie dokumentacji technicznej tego obiektu.

Jako kolejne i priorytetowe zadanie dla sołectwa jest również sprawa utwardzenia dróg gruntowych w centrum Wielowicza z odpowiednim rozplanowaniem miejsc postojowych na placu/”trójkącie” przed kościołem (teren gminny). Teren drogowy centrum jest wielofunkcyjny, począwszy od przeznaczenia typowo drogowego dla mieszkańców i innych użytkowników. Ponadto plac przy kościele stanowi miejsce postojowe dla uczestników ceremonii kościelnych, dla klientów sklepu oraz pełni funkcje parkingu dla dojeżdżających do pracy/szkół wspólnym transportem. Drogi przy świetlicy i przy kościele stanowią również „pętlę drogową” dla autobusów szkolnego i PKS. Sołectwo w ramach funduszu wiejskiego planuje sfinansować projekt techniczny dotyczący tej inwestycji.

Sprawy rozbudowy/przebudowy świetlicy oraz utwardzenia dróg w centrum Wielowicza były tematem dyskusji na wielu spotkaniach. Uznane zostały również jako priorytetowe podczas badania ankietowego przeprowadzonego na przełomie sierpnia i września w Sołectwie Wielowicz (protokół z ankiet stanowi załącznik do wniosku). Sprawy te również zostały pozytywnie przyjęte przez Wójta Gminy Sośno oraz „lokalnych” radnych Gminy podczas zorganizowanego spotkania w miesiącu wrześniu br. Ponadto przedsięwzięcia te zostały wpisane jako założenia do strategii rozwoju Wielowicza i Płoskowa oraz zgłoszone do strategii Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowywanej przez Lokalną Grupę Działania „Nasza Krajna”, w celu stworzenia  możliwości ubiegania się o ewentualne dofinansowania (pozyskanie środków zewnętrznych – unijnych) na te działania.

Dnia 03.09.2015 r. Grupa Tenisa Stołowego w Wielowiczu złożyła wniosek do Rady Sołeckiej o dofinansowanie zakupu stołu do tenisa. Od kilku lat w świetlicy wiejskiej w sezonie jesienno-zimowym młodzież i dorośli z Wielowicza i okolicznych wsi aktywnie trenują i uczestniczą w rozgrywkach „Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego”. Będący na wyposażeniu naszej świetlicy stół jest w kiepskim stanie technicznym co znacznie utrudnia treningi i rozgrywki, stąd widzi się potrzebę zakupu stołu do tenisa. Stół ten będzie na wyposażeniu naszej świetlicy, dostępny również dla wszystkich, którzy będą chcieli z niego korzystać.

Na wniosek złożony do Rady Sołeckiej od Gminnego Klubu Sportowego Fuks Wielowicz na dofinansowanie (zakup nagród rzeczowych i słodyczy dla dzieci) Festynu Rodzinnego „Jakubki 2016”, który będzie miał miejsce 24 lipca 2016 r. na boisku w Szynwałdzie/Wielowiczu planuje się również przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na powyższy cel.

Corocznie w naszym Sołectwie remontuje się drogi gruntowe poprzez wyprofilowanie ich za pomocą równiarki. W 2016 r. przewiduje się jednokrotne profilowanie dróg sołeckich, zabezpieczając w ten sposób dogodny dojazd do gospodarstw rolnych i siedlisk znajdujących się przy tych drogach, a także do pól. Oprócz równania dróg przewiduje się utwardzenie gruzobetonem odcinka  drogi gruntowej należącej do sołectwa. W 2016 r. planuje się utwardzić odcinek  drogi w kierunku gosp. P. Toczko.

Tak jak to miało miejsce w poprzednich latach na bieżąco utrzymuje się teren Parku wiejskiego głównie poprzez koszenie trawy. Część prac przy konserwacji i pielęgnacji wiejskiego parku wykonywał pracownik kierowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach prac społeczno-użytecznych lub przez osoby kierowane przez kuratora sądowego. W dalszym ciągu prowadzone będą prace pielęgnacyjne przy zieleni.

Szacowane wydatki ogółem związane z realizacją przedsięwzięć wyniosą 14 113,00 zł i składają się z następujących pozycji:

 1. opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie dróg  centrum Wielowicza z miejscami postojowym  5.000,00 zł
 2. opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę/przebudowę świetlicy wiejskiej adaptację garażu OSP na bibliotekę   3 000,00 zł
 3. zakup stołu do tenisa stołowego         350,00 zł
 4. organizację festynu „Jakubki 2016” organizowanego przez FUKS Wielowicz            200,00 zł
 5. naprawa dróg:
  • zakup usługi równania dróg       1 500,00 zł
  • naprawa drogi gruzobetonem w Wielowiczu (odcinek ok. 55,5 m x 4m x 16 zł/m2)     3 552,00 zł
 6. wykaszanie terenu zieleni parku         500,00 zł

RAZEM:       14 102,00 zł

WNIOSEK o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Wielowicz w 2016 r.

Na podstawie art.7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn.zm.) oraz uchwały z Zebrania Wiejskiego z dnia 19 września 2016 r. wnoszę o zmianę przedsięwzięcia / o zmianę zakresu przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

z:

 1. profilowanie dróg gruntowych – za kwotę 1 500,00 zł
 2. remontu dróg polegającym  na utwardzeniu ok. 55,5-metrowego odcinka drogi gruzobetonem w Wielowiczu (w kierunku P. Toczko) - za kwotę 3 552,00 zł

na:

 1. profilowanie dróg gruntowych – za kwotę 1 040,00 zł
 2. remontu dróg polegającym na utwardzeniu ok. 55,5-metrowego odcinka drogi gruzobetonem w Wielowiczu (w kierunku P. Toczko) - za kwotę 3 504,36 zł
 3. wykonanie i zakup praw autorskich znaku promocyjnego sołectwa Wielowicz – za kwotę 500,00 zł (w ramach umowy o dzieło)

Uzasadnienie przyjęcia realizacji ww. przedsięwzięć.

Mieszkańcy sołectwa Wielowicz często występują pod marką swoich wsi na różnego rodzaju imprezach (festynach, konkursach, spotkaniach itp.) promując swoją miejscowość. W tym celu m.in. wykonywane są znaki promocyjne charakteryzujące miejscowość (koszulki, zdjęcia, tabliczki pamiątkowe itp.). Uznano, że dobrym pomysłem będzie opracowanie przez artystę (grafika) znaku promocyjnego sołectwa (części gminy), który będzie można drukować na koszulkach przedstawicieli sołectwa (KGW, OSP, Aktywnych, Parafii itd.), kartach pamiątkowych, folderach, a także używać na stronie internetowej sołectwa. Wykorzystanie znaku promocyjnego sołectwa powinno przyczynić się do większej integracji mieszkańców, głównie młodszego pokolenia, poprzez promocję działań społeczności lokalnej pod swoistym „znakiem towarowym”.

Szacowane wydatki ogółem związane z realizacją przedsięwzięć wyniosą 5 044,36 zł i składają się z następujących pozycji:

 1. profilowanie dróg zadanie wykonane za kwotę       1 040,00 zł
 2. remont dróg (utwardzenie 55,5-metrowego odcinka gruzobetonem) zadanie wykonane za kwotę      3 504,36 zł
 3. wykonanie znaku promocyjnego sołectwa     500,00 zł

RAZEM:    5 044,36 zł