Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Sołectwo Wielowicz jest jednostką pomocniczą Gminy Sośno. Stanowią je mieszkańcy zamieszkali na terytorium wsi Płosków i Wielowicz.

 Organami sołectwa są:

 1. Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa;
 2. Sołtys – organ wykonawczy sołectwa;
 3. Rada Sołecka – zespół mieszkańców wspierający i inicjujący działania Sołtysa;

Sołectwo dysponuje funduszem wydzielonym corocznie w budżecie Gminy Sośno, którego wysokość określana jest  w uchwale Rady Gminy Sośno.

Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy publiczne o charakterze i znaczeniu lokalnym (wiejskim), niezastrzeżone przepisami prawa na rzecz Gminy i innych podmiotów, w szczególności:

 1. udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych wynikających z potrzeb Sołectwa i przyznanych kompetencji oraz związanych z problematyką dotyczącą mieszkańców Sołectwa;
 2. kształtowanie zasad współżycia społecznego;
 3. organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa i społeczności lokalnej oraz tworzenie pomocy sąsiedzkiej;
 4. zapewnienie porządku i czystości na terenie Sołectwa w zakresie uzupełniającym zadania i działania organów Gminy;
 5. sprawowanie kontroli społecznej w zakresie poprawy warunków życia na wsi.

Zadania Sołectwa określone w § 3 realizowane są w szczególności poprzez:

 1. udział mieszkańców w budowie, eksploatacji, utrzymaniu, konserwacji i remontach urządzeń komunalnych, infrastruktury technicznej, obiektów socjalnych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na terenie Sołectwa, w tym w ich wyposażeniu w środki techniczne;
 2. podejmowanie działań oświatowo-wychowawczych na rzecz umacniania rodziny;
 3. współpracę z organami i instytucjami w zakresie kształtowania zasad współżycia społecznego, profilaktyki i zwalczania alkoholizmu, narkomanii, nałogu palenia tytoniu;
 4. inicjowanie na terenie Sołectwa prac społecznych;
 5. inicjowanie i udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowo-rekreacyjnym itp.

Organy Sołectwa realizują swoje zadania określone poprzez:

 1. podejmowanie uchwał i zarządzeń w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;
 2. opiniowanie spraw o istotnym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa i należących do zakresu działania Sołectwa;
 3. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości i kompetencje Sołectwa.

Szczegóły organizacji sołectwa: Statut Sołectwa Wielowicz