Zebranie odbyło się dnia 20.09.2017r. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Wielowiczu. Zebranie zwołane zostało z inicjatywy Rady Sołeckiej. O zebraniu poinformowano mieszkańców sołectwa za pomocą kurendy oraz za pomocą ogłoszeń wywieszonych na tablicach ogłoszeń we wsiach: Wielowicz i Płosków oraz w sklepach w Wielowiczu. Na ogólną liczbę …. mieszkańców sołectwa, czynne prawo wyborcze posiada …. mieszkańców, zgodnie z listą obecności w zebraniu uczestniczyło 29 osób (lista obecności w załączeniu).

Przebieg zebrania:

I) Powitanie zebranych i wybranie protokolanta zebrania (wybrano Karolinę Kraszewską).Sołtys powitała zebranych oraz przedstawiła porządek zebrania wiejskiego.

II) Przedstawienie Sprawozdania z działalności Samorządu Wiejskiego Sołectwa Wielowicz w roku 2016.

III) Przedstawienie wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięcia (zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017r. opracowanego przez Radę Sołecką, dyskusja, głosowanie.

Na wstępie poinformowano zebranych o zakresie wykonania zadań przewidzianych do realizacji w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane w całości. W związku z różnicą w planowanych a poniesionych nakładach w br. pozostało 2 238,30 zł.

Rada sołecka przedstawiła projekt wydatkowania tych środków. Wniosek został przedyskutowany i poddano go głosowaniu:

Wyniki głosowania:

 • za – 28 mieszkańców sołectwa
 • przeciw – 1 mieszkaniec sołectwa
 • nikt nie wstrzymał się od głosowania

Wniosek został przyjęty pozytywnie (wniosek w załączeniu). Uchwałę zebrania wiejskiego w powyższej sprawie załącza się do protokołu.

IV) Przedstawienie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na realizowanie przedsięwzięć w 2018 roku opracowanego przez Radę Sołecką, dyskusja, głosowanie.

 1. Na początku odczytano zebranym pismo Wójta Gminy Sośno do Sołtysa dot. wysokości funduszu sołeckiego Sołectwa Wielowicz i przedstawiono warunki, jakie należy spełnić, by móc pozyskać i odpowiednio wykorzystać przysługujące sołectwu środki finansowe na 2018 rok.
 2. Przedstawiono zgromadzonym wniosek opracowany przez Radę Sołecką w sprawie przeznaczenia środków funduszu wiejskiego na 2018 rok w kwocie 18.297,68 zł.
 3. Zaproponowany „Wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu wiejskiego na 2018 rok” poddano dyskusji i głosowaniu.

Wyniki głosowania:               

 • za – 28 mieszkańców sołectwa
 • przeciw – 0 mieszkańców sołectwa
 • 1 osoba wstrzymała się od głosu

Wniosek został przegłosowany (wniosek w załączeniu). Uchwałę zebrania wiejskiego w powyższej sprawie załącza się do protokołu.

V) Pozostałe sprawy i wolne wnioski zgłoszone przez mieszkańców w trakcie zebrania:

 1. Zapytano o stan zaawansowania prac nad przeniesieniem biblioteki do świetlicy. Wyjaśniono, że dokumentacja techniczna jest przygotowana. Inwestycja ta będzie realizowana w momencie uruchomienia środków zewnętrznych („unijnych”). Inwestycja ta znajduje się w programie Rewitalizacji Gminy Sośno, projekt ten jest złożony w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji. Koszt inwestycji to ok. 300tyś zł.
 2. Poruszono temat przystanku autobusowego w Płoskowie. Już w ubiegłym roku wnioskowano w tej sprawie. Ponownie zgłoszono potrzebę posadowienia w miejscu starego przystanku – nowej wiaty autobusowej.
 3. Poruszono temat kontynuacji budowy chodnika w Płoskowie.
 4. Mieszkaniec Szynwałdu zwrócił uwagę na fakt złego stanu technicznego drogi należącej do Płoskowa (Sołectwo Wielowicz). Chodzi tu o drogę do lasu – użytkowaną również przez jednego rolnika i Lasy Państwowe. Mieszkaniec ten posiada w tym rejonie las prywatny i nie ma możliwości wywózki drewna ze swojego lasu. Planuje się sprawdzić czy są możliwości by wyremontować ten odcinek.
 5. Zwrócono uwagę na zły stan techniczny odcinka drogi wzdłuż kościoła przed wyjazdem na asfalt. Woda ściekająca z terenu kościoła drąży tam rów.Wiosną odcinek ten został lekko wyrównany równiarką, ale z uwagi na ilość opadów generalnie nic to nie dało. Wyjaśniono, że plany budowy dróg w centrum Wielowicza są wykonane (fundusz sołecki 2016r.), ale z powodu braku odpowiednich programów („dotacji unijnych”) trudno przewidzieć czy i kiedy ta inwestycja będzie realizowana. Planuje się zrobić oddzielne spotkanie w tej sprawie by omówić możliwości naprawy tego odcinka drogi.
 6. Zwrócono uwagę na zły stan techniczny placu zabaw dla dzieci. Po nawałnicy, która miała miejsce 11/12 sierpnia br. wyłączono z użytkowania kilka elementów placu zabaw. Ze względu na duże zainteresowanie tym miejscem po raz kolejny we własnym zakresie doraźnie zreperowano zepsute elementy, by dzieci mogły korzystać z tego miejsca. Nie mnie jednak zwraca się uwagę na fakt, że plac zabaw w Wielowiczu jest jednym z najstarszych w gminie i generalnie kwalifikuje się do wymiany. Prosi się o zabezpieczenie w budżecie gminy/ wpisanie w projekty na dofinansowanie w celu uzyskania środków finansowych na ten cel.
 7. Zapytano o sposób składowania azbestu. Na podstawie informacji z UG (plakaty) przypomniana o obowiązujących zasadach.
 8. Złożono podziękowania osobom czynnie uczestniczącym w pracach społecznych na rzecz Sołectwa.

VI) Zakończenie zebrania

W związku z wyczerpaniem  się wniosków i zapytań obrady zamknięto ok. godz. 20.30.

Załączniki:

 1. Lista obecności z zebrania wiejskiego w sołectwie Wielowicz z dnia 20 września 2017r.,
 2. Wniosek w sprawi zmiany przedsięwzięcia (zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.,
 3. Uchwała zebrania wiejskiego w Wielowiczu z dnia 20 września 2017r. w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięcia (zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r.,
 4. Wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2018r.,
 5. Kosztorys wydatków z funduszu sołeckiego na 2018r.
 6. Uchwała zebrania wiejskiego w Wielowiczu z dnia 20 września 2017r. w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2018 r.