Zebranie odbyło się dnia 25.09.2018r. o godz- 18.30 w świetlicy wiejskiej w Wielowiczu. Zebranie zwołane zostało z inicjatywy Rady Sołeckiej. O zebraniu poinformowano mieszkańców sołectwa za pomocą kurendy oraz za pomocą ogłoszeń wywieszonych na tablicach ogłoszeń we wsiach: Wielowicz i Płosków oraz w sklepach w Wielowiczu oraz na stronie www.wielowicz.pl. W zebraniu uczestniczyły, zgodnie z listą obecności, 23 pełnoletnie osoby (lista obecności w załączeniu). Liczba mieszkańców 235, w tym uprawnionych 147+36=183. Zebranie odbyło się w I terminie.

Przebieg zebrania:

I) Powitanie zebranych i wybranie protokolanta zebrania (wybrano Łukasza Dornka). Sołtys powitała zebranych, podziękowała za organizację dożynek gminnych oraz przedstawiła porządek zebrania wiejskiego.

II) Przedstawienie wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięcia (zakresu) przewidziane7o do realizacji w rmnach funduszu sołeckiego na 20l8r. opracowanego przez Radę Sołecką, dyskusja, głosowanie.
Na wstępie poinformowano zebranych o zakresie wykonania zadań przewidzianych do realizacji w 20l8r. w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane w całości. W związku z różnicą w planowanych a poniesionych nakładach w br. pozostało 643 zł. Rada sołecka przedstawiła projekt wydatkowania tych środków. Wniosek został przedyskutowany i poddano go głosowaniu:

Wyniki głosowania:

 • za - 23 mieszkańców sołectwa
 • przeciw - O mieszkańców sołectwa
 • nikt nie wstrzymał się od głosowania

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (wniosek w załączeniu). Uchwałę zebrania wiejskiego w powyższej sprawie załącza się do protokołu.

III) Przedstawienie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na realizowanie przedsięwzięć w 2019 roku opracowanego przez Radę Sołecką, dyskusja, głosowanie.

 1. Na początku odczytano zebranym pismo Wójta Gminy Sośno do Sołtysa dot. wysokości funduszu sołeckiego Sołectwa Wielowicz i przedstawiono warunki, jakie należy spełnić, by móc pozyskać i  odpowiednio wykorzystać przysługujące sołectwu śroai finansowe na 2018 rok.
 2. Przedstawiono zgromadzonym wniosek opracowany przez Radę Sołecką w sprawie przeznaczenia środków funduszu wiejskiego na 2019 rok w kwocie 31.824,72 zł.
 3. Zaproponowany ,,Wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu wiejskiego na 2019 rok" poddano dyskusji i głosowaniu.

Wyniki głosowania:

 • za - 23 mieszkańców sołectwa
 • przeciw - O mieszkm'iców sołectwa
 • nikt nie wstrzymał się od głos


Wniosek został przyjęty jednogłośnie (wniosek w załączeniu). Uchwałę zebrania wiejskiego w powyższej sprawie załącza się do protokołu.

IV) Przedstawienie przez Wójta Gminy Sośno inwestycji w toku i planowanych w najbliższym czasie w Gminie Sośno oraz informacje na temat pracy komisji "suszowej".

V) Pozostałe sprawy i wolne wnioski zgłoszone przez mieszkańców w trakcie zebrania:

 1. Poruszono temat przystanku autobusowego w Płoskowie. Już w ubiegłym roku wnioskowano w tej sprawie. Ponownie zgłoszono potrzebę posadowienia w miejscu starego przystanku - nowej wiaty autobusowej. Wójt prosił o ponowne złożenie wniosku celem uwzględnienia tego tematu do realizacji w 2019r.
 2. Poruszono temat poprawy odcinka starego chodnika od P. Ryczek do P. Resler. Otrzymano zapewnienie od Wójta, że chodnik ten zostanie przełożony jeszcze w tym roku.
 3. Mieszkanka zwróciła uwagę na stan poboczy na trasie Wielowicz - Roztoki. Chodzi o pnie po wyciętych drzewach, które z uwagi na wąską drogę zagrażają bezpieczeństwu. Wójt ten temat obiecał  przekazać do Zarządu Dróg Powiatowych.

VI. Zakończenie zebrania

W związku z wyczerpaniem się wniosków i zapytań obrady zamknięto ok. godz. 20:00.

Załączniki:

 1. Lista obecności z zebrania wiejskiego w sołectwie Wielowicz z dnia 25 września 208 r.,
 2. Wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięcia (zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r.,
 3. Uchwała zebrania wiejskiego w Wielowiczu z dnia 25 września 201 8r. w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięcia (zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r.,
 4. Wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 20l9r.,
 5. Kosztorys wydatków z funduszu sołeckiego na 201 9r.
 6. Uchwała zebrania wiejskiego w Wielowiczu z dnia 25 września 201 8r. w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2019 r.