Zebranie zwołano na dzień 09.09.2020 r. na godz. 1800 na boisku/terenie przy świetlicy wiejskiej w Wielowiczu. Zebranie zwołane zostało z inicjatywy Rady Sołeckiej. O zebraniu poinformowano mieszkańców sołectwa za pomocą kurendy oraz za pomocą ogłoszeń wywieszonych na tablicach ogłoszeń we wsiach: Wielowicz i Płosków oraz w sklepach w Wielowiczu, na stronie wielowicz.pl oraz smsami. Na godz. 1800 na zebranie stawiło się 25 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa (lista obecności w załączeniu).

Przebieg zebrania:

I) Powitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania – Sołtys.

II) Przedstawienie sprawozdania z działalności samorządu wiejskiego Sołectwa Wielowicz w roku 2019.

III) Przedstawienie realizacji wydatków związanych z obsługą funduszu sołeckiego za I-sze półrocze 2020r.

IV) Przedstawienie i uchwalenie wniosku dotyczącego wprowadzenie zmian w tegorocznym budżecie sołeckim.

Przedstawiono projekt wniosku przygotowany przez Radę Sołecką, wniosek został przedyskutowany i poddano go głosowaniu. Wyniki głosowania:
 • za  – 25 mieszkańców sołectwa
 • przeciw  – 0 mieszkańców sołectwa
 • nikt nie wstrzymał się od głosowania
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (wniosek w załączeniu). Uchwałę zebrania wiejskiego w powyższej sprawie załącza się do protokołu.

V) Uchwalenie wniosku dotyczącego funduszu sołeckiego na 2021 r.

1. Na początku odczytano zebranym pismo Wójta Gminy Sośno do Sołtysa dot. wysokości funduszu sołeckiego Sołectwa Wielowicz i przedstawiono warunki, jakie należy spełnić, by móc pozyskać i odpowiednio wykorzystać przysługujące sołectwu środki finansowe na 2021 rok.

2. Przedstawiono zgromadzonym wniosek opracowany przez Radę Sołecką w sprawie przeznaczenia środków funduszu wiejskiego na 2021 rok w kwocie 22.879 zł.

3. Zaproponowany „Wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu wiejskiego na 2020 rok” poddano dyskusji i głosowaniu. Wyniki głosowania:               

 • za  – 25 mieszkańców sołectwa
 • przeciw  – 0 mieszkańców sołectwa
 • nikt nie wstrzymał się od głosu

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (wniosek w załączeniu). Uchwałę zebrania wiejskiego w powyższej sprawie załącza się do protokołu.

VI) Pozostałe sprawy i wolne wnioski zgłoszone przez mieszkańców w trakcie zebrania:

 1. P. Piotr Dobrzański szczegółowo przedstawił temat zakończonej przebudowy/rozbudowy świetlicy wiejskiej oraz poinformował o kolejnych inwestycjach planowanych w najbliższym czasie w Wielowiczu (budowa drogi do świetlicy oraz ewentualnego doświetlenia w kierunku cmentarza).
 2. Mieszkańcy Płoskowa zgłosili fakt wybitej szyby na przestanku autobusowym w Płoskowie. Zapytali również o plany dokończenia budowy chodnika w Płoskowie (obecny odcinek chodnika jest częścią rozpoczętej kilka lat temu budowy).
 3. Zwrócono uwagę na konieczność założenia zabezpieczenia na chodniku (np. bariery metalowej) przy posesji na skrzyżowaniu dróg Jastrzębiec-Sępólno/Więcbork-Sośno. Istnieje zagrożenie, że pojazdy jadące z Roztok w kierunku kościoła, szczególnie podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, mogą uszkodzić budynek mieszkalny. Taka sytuacja miała miejsce minionej zimy - samochód osobowy wpadł w poślizg, przejechał przez chodnik i uszkodził ogrodzenie przy ww. budynku mieszkalnym.
 4. Zgłoszono fakt znacznie ograniczonej widoczności przy wyjeździe z drogi gminnej/gruntowej od strony posesji P.Matuszak/P.Tomsa i terenu Kółka Rolniczego. Niewidoczna jest droga od strony kościoła z uwagi na istniejący łuk drogi. Posadowienie lustra znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo tego wyjazdu.
 5. Poruszono temat konieczności przebudowy/przełożenia starego chodnika od strony Szynwałdu do skrzyżowania na Sośno (od posesji P.Matuszak/P.Tomsa do posesji P.Kościanek/P.Kraszewskich), szczególnie odcinka przy działce P.Gabriel. Na chodniku są bardzo duże nierówności, utrudnia to znacznie zarówno przejście jak i przejazd wózka dziecięcego czy rowerka. Zagraża to bezpieczeństwu.
 6. Poproszono również, by właściciel działki sąsiadującej z boiskiem sportowym w Szynwałdzie uporządkował działkę m.in. z folii rolniczej co znacznie poprawi estetykę wjazdu do wsi.

VII. Zakończenie zebrania

W związku z wyczerpaniem  się wniosków i zapytań obrady zamknięto ok. godz. 19.00.

Załączniki:

 1. Lista obecności z zebrania wiejskiego w Sołectwie Wielowicz z dnia 9 września 2020 r.
 2. Wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięcia (zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. >>> Fundusz sołecki 2020
 3. Uchwała zebrania wiejskiego w Wielowiczu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięcia (zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r.
 4. Wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 r.
 5. Uchwała zebrania wiejskiego w Wielowiczu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2021 r.
 6. Sprawozdanie z działalności samorządu wiejskiego Sołectwa Wielowicz w 2019r.