Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 24 września 2019 r.

Zebranie zwołano zostało na dzień 24.09.2019r. na godz. 1830 w świetlicy wiejskiej w Wielowiczu. Zebranie zwołane zostało z inicjatywy Rady Sołeckiej. O zebraniu poinformowano mieszkańców sołectwa za pomocą kurendy oraz za pomocą ogłoszeń wywieszonych na tablicach ogłoszeń we wsiach: Wielowicz i Płosków oraz w sklepach w Wielowiczu oraz na stronie ww.wielowicz.pl. Na godz. 1830 na zebranie stawiło się 16 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa (lista obecności w załączeniu), w związku z powyższym zebranie rozpoczęto  15 min później t.j. 1845.

Przebieg zebrania:

Całość zebrania protokołowano.

I) Powitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania – Sołtys.

II) Przedstawienie ogólnych zasad podziału funduszu Sołeckiego – Piotr Dobrzański.

III. Przedstawienie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na realizowanie przedsięwzięć w 2020 roku opracowanego przez Radę Sołecką, dyskusja, głosowanie.

1. Na początku odczytano zebranym pismo Wójta Gminy Sośno do Sołtysa dot. wysokości funduszu sołeckiego Sołectwa Wielowicz i przedstawiono warunki, jakie należy spełnić, by móc pozyskać i odpowiednio wykorzystać przysługujące sołectwu środki finansowe na 2020 rok.

2. Przedstawiono zgromadzonym wniosek opracowany przez Radę Sołecką w sprawie przeznaczenia środków funduszu wiejskiego na 2020 rok w kwocie 20 421,37 zł.

3. Zaproponowany „Wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu wiejskiego na 2020 rok” poddano dyskusji i głosowaniu.

Wyniki głosowania:               

  • za  – 16 mieszkańców sołectwa
  • przeciw  – 0 mieszkańców sołectwa
  • nikt nie wstrzymał się od głosu

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (wniosek w załączeniu).

Uchwałę zebrania wiejskiego w powyższej sprawie załącza się do protokołu.

IV) Przedstawienie wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięcia (zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. opracowanego przez Radę Sołecką, dyskusja, głosowanie.

Na wstępie poinformowano zebranych o zakresie wykonania zadań przewidzianych do realizacji w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane w całości. W związku z różnicą w planowanych a poniesionych nakładach w br. pozostało 2 948 zł. Rada sołecka przedstawiła projekt wydatkowania tych środków. Wniosek został przedyskutowany i poddano go głosowaniu:

wyniki głosowania:               

  • za  – 16 mieszkańców sołectwa
  • przeciw  – 0 mieszkańców sołectwa
  • nikt nie wstrzymał się od głosowania

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (wniosek w załączeniu).

Uchwałę zebrania wiejskiego w powyższej sprawie załącza się do protokołu.

V). Pozostałe sprawy i wolne wnioski zgłoszone przez mieszkańców w trakcie zebrania:

1.Poruszono temat konieczności przebudowy/przełożenia starego chodnika od strony Szynwałdu do skrzyżowania na Sośno (od posesji Matuszak/Tomsa do posesji Kościanek). Na chodniku są bardzo duże nierówności, utrudnia to znacznie zarówno przejście jak i przejazd wózka dziecięcego czy rowerka. W ubiegłym roku przełożono bardzo krótki odcinek najbardziej zdewastowany od posesji Resler do posesji Ryczek.

2. Zwrócono uwagę na zły stan drogi gruntowej przy świetlicy i kościele (tzw. rondo). Jest to droga dojazdowa do świetlicy wiejskiej. Odcinkiem tym uczęszcza m.inn. autobus szkolny oraz wszystkie pojazdy parkujące wokół kościoła i przy sklepie GS. Docelowo tą drogą będzie się poruszać autobus PKS ze względu na umiejscowienie jednego przystanku autobusowego (wspólnego dla dzieci szkół podstawowych i dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych). Po przebudowie świetlicy wiejskiej będzie to również droga dojazdowa do biblioteki. Zasadnym zatem staje się przebudowa tej drogi. Na te drogi wykonane jest dokumentacja techniczna budowy (z funduszu sołeckiego w poprzednich latach).

Wniosek o konieczność przebudowy tej drogi (tzw. ronda) poparli wszyscy zebrani mieszkańcy Sołectwa (w tym Sołtys, Rada Sołecka oraz radna Rady Gminy Sośno Marta Matuszak – mieszkanka Wielowicza, przewodnicząca komisji budżetu).

3. Wspomniano również o problemie doświetlenia miejscowości. Jak wyjaśnił Piotr Dobrzański w najbliższym czasie powinien zostać postawiony jeden punkt świetlny przy świetlicy (dokumentacja jest zakończona), plany na doświetlenie odcinka od skrzyżowania przy bibliotece w kierunku do cmentarza są w trakcie realizacji.

4. Sołtys zwróciła uwagę na zachowanie porządku i estetyki w Sołectwie.

VI. Zakończenie zebrania

W związku z wyczerpaniem  się wniosków i zapytań obrady zamknięto ok. godz. 19.30.