Obraz przedstawia kupkę banknotów

WNIOSEK 2018

 Na podstawie art.3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301) oraz uchwały Nr XXXVI/250/14 Rady Gminy Sośno z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Sośno środków stanowiących fundusz sołecki oraz uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Wielowicz z dnia 20 września 2017 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 • opracowanie dokumentacji (projekt techniczny) na przyłącze prądu na boisku w Szynwałdzie, inwestycja wspólna z Sołectwem Szynwałd,
 • remoncie dróg, polegającym  na:
 1. zakupieniu usługi profilowania dróg równiarką odcinków dróg gruntowych należących do sołectwa, tam gdzie jest to wymagane:
 • na odcinku od „ul. Młyńskiej” w Szynwałdzie przy gospodarstwie p. Toczko do siedliska p. Barton (ok. 1800 m),
 • na odcinku od szosy – od gospodarstwa p. Domek do drogi gminnej w Roztokach (ok. 1500 m),
 • na odcinku od szosy – od bazy Kółka Rolniczego, przy hydroforni, do drogi w Szynwałdzie przy domu opieki,
 1. zakup materiałów na utwardzenie wjazdu w kierunku P. Toczko,
 2. remont ok. 72-metrowego odcinka drogi gruzobetonem w Wielowiczu (wybrany odcinek drogi od P. Toczko do P. Barton) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szer. drogi 3 m (razem ok. 216 m2 drogi),
 • zakup namiotu wystawowego o konstrukcji aluminiowej, rozkładanego automatycznie o wymiarze 3 x 6 m,
 • utrzymanie terenów wiejskich (Wiejski Park Rekreacyjny, teren przy studni/żurawiu i teren parku przy „starej szkole”):
 1. zakup kosiarki spalinowej do wykaszania terenów zielonych,
 2. zakup paliwa/oleju/konserwacja/naprawa kosiarki (koszty związane z utrzymaniem kosiarki),
 3. zakup materiałów do konserwacji, pielęgnacji placu zabaw i zieleni.

Uzasadnienie przyjęcia realizacji ww. przedsięwzięć

Boisko w Szynwałdzie przy Domu Opieki Społecznej nie ma przyłącza prądu ani wody. W miejscu tym od wielu lat odbywa się wiele imprez, głównie meczy piłki nożnej drużyn FUKSA Wielowicz (męskich i żeńskich) na różnym szczeblach rozgrywek.

Sołectwo Szynwałd widzi potrzebę utrzymanie tego miejsca na potrzeby głównie dzieci i młodzieży nie tylko z sołectwa ale i dużej części gminy. W związku z tym Sołectwo Szynwałd na 2018 r. zaplanowało przeznaczyć ze swojego budżetu zabezpieczyć cześć środków na wykonanie dokumentacji na przyłącze prądu. Dużą pomocą byłoby dla tego Sołectwa wsparcie finansowe naszego sołectwa. Ze względu na bliskie sąsiedztwo naszych sołectw, wieloletnią owocną współpracę przy wielu wspólnych działaniach uważamy za zasadne wsparcie tej inicjatywy i przekazanie kwoty 750 zł na dofinansowanie sporządzenia dokumentacji na przyłącze prądu na boisku w Szynwałdzie.

W sołectwie Wielowicz corocznie remontuje się drogi gruntowe poprzez wyprofilowanie ich za pomocą równiarki oraz naprawę/utwardzanie wytypowanych odcinków dróg/zjazdów. W następnym roku, jak dotychczas przewiduje się jednokrotne profilowanie dróg sołeckich tak, gdzie będzie to konieczne.

Oprócz równania dróg przewiduje się inwestycję polegające na remoncie/utwardzeniu wjazdu w kierunku P. Toczko. Inwestycje te są planowane do wykonania przez pracowników skierowanych przez Urząd Gminy pod nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych. Sołectwo sfinansowałoby koszty materiałów na ten cel. W analogiczny sposób Sołectwo ma wyremontowane wjazdy: w kier. bazy Kółka Rolniczego, pomiędzy p. Domkiem a p. Boruckim a także w kier. „starej szkoły”. 

Ponadto planuje się również utwardzenie gruzobetonem, wytypowanego na bieżąco (tam gdzie będzie taka potrzeba) drogi gminnej należącej do naszego Sołectwa. Inwestycje drogowe mają zabezpieczyć dogodny dojazd do gospodarstw rolnych i siedlisk znajdujących się przy tych drogach.

W związku z dużą aktywnością społeczną naszych mieszkańców organizuje się szereg imprez odbywających się na zewnątrz: festyny, pikniki, rajdy itp. - imprezy miejscowe oraz uczestniczy się w imprezach wyjazdowych.  Do  organizacji takich imprez niezbędny jest namiot o wymienionych na wstępie wniosku parametrach technicznych. Pozwoli to na pewno w obsłudze imprez lokalnych a także pozwoli na jeszcze szersze możliwości promocji Sołectwa na zewnątrz.

Tak jak to miało miejsce w poprzednich latach na bieżąco utrzymuje się tereny zielone w Sołectwie (głównie poprzez koszenie trawy) a także przez konserwacje i naprawy bieżące placu zabaw i przy studni/żurawiu. Prace wykonywane są przez osobę kierowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach prac społeczno-użytecznych a także przez osoby prywatne. O porządek w świetlicy i przy świetlicy wiejskiej dbają głównie panie z KGW. Największe problemy przy utrzymaniu mamy ze sprzętem do koszenia trawy. Kosiarka zakupiona z dofinansowania z BS Więcbork w 2012 r.  jest bardzo zużyta, wielokrotnie już naprawiana nie spełnia swojej funkcji. Przy koszeniu korzystamy bardzo często ze sprzętu prywatnego. Dlatego zasadnym staje się zakup kosiarki na potrzeby Sołectwa i zabezpieczenia puli środków finansowych na zakup benzyny, oleju i konserwacje tego sprzętu.

Szacowane wydatki ogółem związane z realizacją przedsięwzięć wyniosą 18 297,68 zł i składają się z następujących pozycji:

 1. wykonanie dokumentacji na przyłącze prądu na boisku w Szynwałdzie (wspólnie z Szynwałdem)       750,00 zł
 2. usługi równania dróg         1 500,00 zł
 3. zakup materiałów na utwardzenie wjazdów w kierunku P. Toczko     3.500,00 zł
 4. naprawa drogi gruzobetonem w Wielowiczu (odcinek ok. 72 mb, szer. 3m)         4 547,68 zł
 5. zakup namiotu 4 .000 zł
 6. zakup kosiarki          2 500 zł
 7. zakup paliwa/oleju/konserwacja  1 000 zł
 8. konserwacja terenów wiejskich (zakup materiałów)         500,00 zł

RAZEM:    18 297,68 zł