zdjęcie przedstawia Krystynę Rakowską - Małek sołtys Wielowiczaać treść ilustracji

Sołtys Wielowicza

telefon:
+48 608 813 004
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krystyna Rakowska - Małek, jest sołtysem Wielowicza od 2011r. Prowadzi wraz z mężem Piotrem gospodarstwo rolne.

Zakres czynności (wyciąg ze statutu sołectwa Wielowicz)

§ 14.1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. Siedzibą organu wykonawczego jest mieszkanie zajmowane przez Sołtysa.
2. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności wiejskiej;
2) zwoływanie Zebrań Wiejskich, ustalanie projektu porządku obrad i przygotowywanie projektów uchwał, z zastrzeżeniem § 19ust.2, § 28 ust. 4 pkt 1, § 29, § 30 i § 31 ust.3;
3) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz;
4) przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu, z zastrzeżeniem § 19ust.3, § 28 ust. 4 pkt 1, § 29, § 30 i § 31 ust.3;
5) zwoływanie, przygotowywanie posiedzeń i przewodzenie Radzie Sołeckiej;
6) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;
7) konsultowanie z Radą Sołecką porządku obrad Zebrania Wiejskiego;
8) uczestniczenie w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu;
9) reprezentowanie Sołectwa w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy;
10) organizowanie spotkań mieszkańców Sołectwa z Wójtem oraz z radnymi;
11) kierowanie realizacją uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta w odniesieniu do Sołectwa;
12) przekazywanie Wójtowi uchwał, wniosków i opinii Zebrania Wiejskiego, przy czym o sposobie załatwienia tych spraw informuje się Sołtysa;
13) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa;
14) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;
15) prowadzenie zarządu (administracji) i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które Gmina przekaże Sołectwu do korzystania;
16) sporządzenie rozliczeń dotyczących m.in. gospodarczej i finansowej działalności Sołectwa;
17) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z zakresu administracji publicznej;
18) reprezentowanie Sołectwa w postępowaniu administracyjnym i wnoszenie skarg, na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego, do Sądów Administracyjnych;
19) przedkładanie na Zebraniach Wiejskich informacji o swojej działalności i o działalności Rady Sołeckiej;
20) współdziałanie z właściwymi organami innych samorządów występujących w Sołectwie oraz organizacji społecznych dla zapewnienia realizacji zadań Sołectwa;
21) opiniowanie, w porozumieniu z Radą Sołecką, przedstawionych do konsultacji przez Radę Gminy projektów uchwał.

§ 15.1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy, na których przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym oraz może on zgłaszać również wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego w sprawach dotyczących Sołectwa.

§ 16.1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys korzysta z pomocy Rady Sołeckiej.
2. Rada Sołecka ma za zadanie wyłącznie wspomaganie i inicjowanie działalności Sołtysa jako organu wykonawczego Sołectwa.
3. Wspomaganie Sołtysa w realizacji jego zadań realizowane jest w szczególności poprzez:
1) opiniowanie projektu porządku obrad Zebrania Wiejskiego przygotowanego przez Sołtysa;
2) zbieranie wniosków, uwag i postulatów mieszkańców Sołectwa;
3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa.
4. Informacje o działalności Rady Sołeckiej składa Sołtys na Zebraniach Wiejskich.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.