Zebranie zwołane zostało z inicjatywy Wójta Gminy. O terminie i miejscu zebrania mieszkańcy sołectwa powiadomieni zostali w formie plakatu i kurendy. Zebranie odbyło się w sali wiejskiej w Wielowiczu i trwało od godz. 18:00 do godz. 20:00. Na ogólną liczbę 247 mieszkańców sołectwa, czynne prawo wyborcze posiada 188 mieszkańców; zgodnie z listą obecności w zebraniu uczestniczyło 26 osób.

W zebraniu udział wzięli również:

 1. Wójt Gminy Sośno - Leszek Stroiński,
 2. Dyrektor ZGK w Sośnie - Pan Marcin Grubicki,
 3. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sępoleńskiego - Pan Henryk Dąbrowski,
 4. przedstawiciel Policji - asp. Michał Czerwiński,
 5. pracownik UG Sośno - Adam Ostrowski.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i zapoznanie z porządkiem obrad;
 2. Przedstawienie sprawozdania sołtysa i rady sołeckiej z realizacji zadań w sołectwie w 2017 roku; (§1 4, ust.2 pkt. 19 oraz §1 0 pkt.3 statutu sołectwa)
 3. Przedstawienie informacji Wójta o zadaniach zaplanowanych w budżecie gminy na 2018 rok oraz o realizacji bieżących zadań Gminy';
 4. Wolne wnioski i zapytania;
 5. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania:

Ad. 1. Zebranie otworzyła i przewodniczyła obradom sołtys Pani Krystyna Rakowska-Małek, która przedstawiła również zaplanowany porządek obrad.

Ad. 2. Pani sołtys przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań sołeckich w 2017 roku; sprawozdanie to załczone zostało do protokołu. Mieszkańcy nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania, a tym samym do pracy sołtysa i rady sołeckiej.

Ad. 3. Głos zabrał Wójt Gminy Pan Leszek Stroiński, który na wstępie podsumował pomoc udzieloną poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy:

 • - pomoc rządowa skierowana do osób poszkodowanych wyniosła ponad 12 mln zł;
 • - pomoc finansowa otrzymana z innych gmin oraz różnych instytucji wyniosła ok. 1,5 mln zł, z czego:
  • ok. 220 tys. zł skierowano bezpośrednio do osób fizycznych, które nie mogły skorzystać z pomocy rządowej (brak tytułu prawnego do nieruchomości);
  • ok. 1,3 mln zł na odbudowę mienia komunalnego;
  • pozostałe środki przeznaczono zgodnie z wolą darczyńcy (m.in. z woj. podkarpackiego otrzymano 120 tys. zł na zakup mieszkań; do końca 2017 r. gmina musiała dokonać zwrotu niewykorzystanych środków wkwocie 27tys. zł, (kontrahent, od którego gmina zamierzała zakupić mieszkanie się wycofał; transakcja dojdzie do skutku w roku bieżącym; gmina otrzyma środki, które musiała oddać do końca ub. roku);
 • - pomoc na odszkodowania dla rolników - kwota ok. 6,5 mln zł wypłacana przez ARiMR;
 • - pomoc od:
  • Enea - 100 tys. zł - zakupiono samochód strażacki oraz mundury;
  • KGHM Polska Miedź - 47 tys. zł z czego 17,5 tys. zł trafiło do osób, które nie kwalifikowały się na pomoc rządową;
 • - PGNiG - pomoc rzeczowa

Wójt wspomniał również o pomocy świadczonej przez wolontariuszy (poza strukturami Urzędu).

Następnie przedstawił informacje o bieżących zadaniach gminy.

 1. drogi:
  • Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych zapewnił, że wszystkie drogi po których porusza się transport drzewny zostaną naprawione;
  • gm. Sośno otrzymała 2,3 mln zł na przebudowę drogi w Przepałkowie (od drogi krajowej w kierunku hydroforni) oraz w Rogalinie (odcinek Rogalin-Dębowiec do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Wąwelna). Otrzymane środki stanowią 80 % kosztów, ok. 560 tys. zł gmina musi zabezpieczy«5 w budżecie;
  • ze środków powiatu sępoleńskiego (powiat otrzymał pomoc rz4dową w kwocie 16,1 mln zł) zostanie naprawionych ok. 12 km dróg na terenie gminy tj. od Obodowa do Sośna, od ronda w Sośnie w kierunku Bydgoszczy do granic powiatu oraz od ronda w kierunku Toninka do nowego asfaltu i dalej w kierunku Wąwelna, następnie od Sośna do Płoskowa; o zakwalifikowaniu określonych odcinków dróg do naprawy decydowały służby powołane przez Wojewodę.
 2. usuwanie azbestu - nastąpiła zmiana współfinansowania tego zadania (63 % dotuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 37 % zainteresowany lub gmina); Wójt poinformował, że środki na udział własny mieszkańców zostaną przekazane ze środków budżetu gminy. Obecnie realizowane jest zadanie usuwania azbestu "ponawałnicowych" (pomoc z WFOŚiGW ok. 1 mln zł.
 3. PSZOK - powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sośnie z pełnym zapleczem socjalno-gospodarczym; do zamkniętych kontenerów będą trafiały inne odpady niż zmieszane np. akumulatory, opony, odpady zielone. Zadanie współfinansowane w 80 % z WFOŚiGW w Toruniu (koszt ok. 800 tys. zł).
 4. targowisko - budowa targowiska w Sośnie przyczyni się do poprawy estetyki terenu wokół GDK i parku, powstaną miejsca parkingowe.
 5. środki finansowe pozyskane z LGD - środki zostaną przeznaczone na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Toninku, place zabaw (technologia metalowa) w Jaszkowie i Dziednie, budowę siłowni napowietrznej oraz wiaty w Sitnie.
 6. kontynuacja budowy chodników - w ubiegłym roku przesunięto termin realizacji tego zadania; nawałnica spowodowała, że powiat sępoleński odstąpił od współfinansowania zadań budowy chodników w ciągu dróg powiatowych. Budowa chodników będzie kontynuowana pod warunkiem współfinansowania.
 7. zbiórka odpadów wielkogabarytowych - ze względu na stan dróg przesunięciu uległ termin odbioru odpadów wielkogabarytowych (informacja o zbiórce zostanie podana do publicznej wiadomości po weekendzie majowym).
 8. odbiór papy - kontynuacja odbioru papy rozpocznie się prawdopodobnie w drugiej połowie kwietnia br.
 9. zakup agregatów prądotwórczych - dzięki środkom pomocowym zakupiono 1 agregaty do hydroforni w Sitnie i w Rogalinie oraz 1 na przepompownię ścieków.
 10. remont oczyszczalni ścieków - planuje się przeprowadzenie kapitalnego remontu oczyszczalni ścieków w Wąwelnie (według sporządzonego kosztorysu planowane prace wyniosą ok. 3 mln. zł).
 11. system alarmowania mieszkańców - gmina planuje zakupić system alarmowania - specjalną aplikację, dzięki której mieszkańcy (po wcześniejszym zalogowaniu się) będą powiadamiani o różnego rodzaju zdarzeniach

Następnie głos zabrał dzielnicowy asp. Michał Czerwiński, który zaapelował do mieszkańców, aby zwracali uwagę na osoby nieznane przebywające na terenie sołectwa, szczególnie w terminach wypłat rent i emerytur, prosząc jednocześnie o informowanie Policji o takich sytuacjach.

Ad. 4. Zgłoszono następujące zapytania i wnioski:

 • Pani Anna Makowska poruszyła temat opóźnień w wywozie szamba - odpowiedzi udzielił Dyrektor ZGK Pan Marcin Grubicki, który poinformował, że na opóźnienia złożyło się kilka czynników, przede wszystkim długotrwałe opady deszczu i bardzo zły stan dróg na terenie gminy utrudniający dojazd do poszczególnych posesji. Dodał, że na opóźnienia miały również wpływ nieszczelne szamba, które przy długotrwałych opadach szybko się zapełniały, powodując większą liczbę zgłoszeń na wywóz szamba. Dodatkowo firmy, które świadczyły usługi wywozu szamba w trakcie dłużej nieobecności pracownika ZGK rezygnowały ze wykonywanych usług ze względu na fatalny stan dróg. Podkreślił jednak, że pogoda stabilizuje się i niebawem wszystko powinno wrócić do normy.
 • Pani Genowefa Cudnik zwróciła uwagę na zły stan drogi od jej posesji wstronę asfaltu (Płosków) - Wójt odpowiedział, że zostanie przeprowadzona wizja lokalna i w razie konieczności wskazany odcinek drogi zostanie naprawiony.

Następnie głos zajął Pan Józef Niewczas, delegat Gminnej Spółki Wodnej wSośnie, który przedstawił zmiany przepisów Prawa wodnego. Podczas dyskusji mieszkańcy zgłosili potrzebę zorganizowania odrębnych spotkań w celu omówienia wprowadzonych zmian oraz bieżącego funkcjonowania spółki. O ustalonych terminach mieszkańcy zostaną powiadomieni.

W dalszej części zebrania Pan Adam Ostrowski zaprezentował mieszkańcom stronę internetową sołectwa.

Ad. 5. W związku z wyczerpaniem porządku obrad sołtys zakończył zebranie wiejskie.

Protokolant: J. Pietruszkiewicz; Sołtys: Krystyna Rakowska-Małek